§ 1

 1. Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, Okopowa 55, 01-143 Warszawa, KRS: 0000198645, NIP: 5271006655 prowadzi internetowy serwis charytatywny umieszczony pod domeną uratujecie.pl, zwany dalej Serwisem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności (http://www.uratujecie.pl)
 2. Serwis działa w celu realizacji i wsparcia niegospodarczych działań statutowych Caritas Polska.
 3. Serwis działa w ramach niegospodarczej działalności statutowej Caritas Polska.
 4. Przychody z tytułu darowizn otrzymywanych ze wskazaniem celu stanowią przychody z działalności statutowej Caritas Polska.
 5. Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki jego funkcjonowania, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, Darczyńców, Partnerów oraz Operatora.
 6. Regulamin określa także zakres odpowiedzialności Operatora.

§ 2

Poprzez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

 1. Cel – ogłaszana w Serwisie akcja polegająca na zbiórce środków finansowych na realizację określonego celu społecznie użytecznego, mieszczącego się w działalności statutowej Operatora, zgłaszanego przez Caritas Polska lub Partnerów albo na ogólne cele statutowe Caritas Polska;
 2. Darczyńca – każdy podmiot prawny, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała przynajmniej jednej wpłaty w dowolnej formie na wskazany w Serwisie Cel zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 
 3. Darowizna – darowizna w rozumieniu prawa powszechnego, w szczególności kodeksu cywilnego, stanowiąca kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz działalności statutowej Operatora bez wskazania lub ze wskazaniem Celu opisanego w Serwisie nie czyniąc jednak nikogo wierzycielem;
 4. Operator – Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 55, 01-143 Warszawa (KRS: 0000198645, NIP: 5271006655), która prowadzi Serwis; 
 5. Partnerzy – podmioty zgłaszające propozycje Celów do finansowania przez Darczyńców w Serwisie tj.: Caritas diecezjalne w Polsce, Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 6. Serwis Pośrednictwa Finansowego – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (KRS 0000274399, NIP: 7792308495);
 7. Użytkownik – każdy podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym Darczyńcy, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. 

§ 3

 1. Wyłącznym właścicielem Serwisu jest Operator.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu bezwarunkowo akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Wykorzystanie Serwisu choćby w części w jakimkolwiek celu bez zgody Operatora jest zabronione.

§ 4

 1. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Każdy Użytkownik dla prawidłowego korzystania z Serwisu powinien posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do sieci internet wraz z legalnym oprogramowaniem, w tym przeglądarkami internetowymi.
 3. Użytkownicy dokonujący wpłaty na wskazane Cele poprzez Serwis pośrednictwa finansowego powinni posiadać aktywną osobistą pocztę elektroniczną (email).

§ 5

Operator umożliwia Partnerom zgłaszanie propozycji Celów.

§ 6

 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 2. Operator umożliwia Użytkownikom:

  • przekazywanie Darowizn na Cele poprzez dobrowolny wybór za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub dzięki umieszczaniu w Serwisie informacji o docelowym numerze konta Caritas Polska lub Partnerów lub poprzez SMS charytatywny;
  • deklarowanie wsparcia modlitewnego dla wskazanych w Serwisie Celów poprzez kliknięcia przycisku: „Modlę się”;
  • otrzymywanie od Operatora newslettera, wysyłanego na adres poczty elektronicznej (email) wskazany dobrowolnie przez Użytkownika lub podany w formularzu wpłaty z wykorzystaniem usługi Serwisu pośrednictwa finansowego. Użytkownik, w tym Darczyńca, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając odpowiedni link znajdujący się w każdym newsletterze.
 3. Kontakt Użytkowników z Operatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 7

 1. Cele w Serwisie są ogłaszane samodzielnie przez Operatora w ramach działalności statutowej Caritas Polska.
 2. Operator jest upoważniony do odmowy opublikowania Celu w Serwisie zaproponowanego przez Partnerów, bez podania przyczyny.
 3. Partner zgłaszając Operatorowi propozycję Celu powinien określić w szczególności:

  • cel i czas akcji będącej Celem;
  • proponowaną wartość środków pieniężnych, których zebranie jest konieczne dla realizacji Celu;
  • przekazać komplet dokumentów umożliwiających pod względem prawnym realizację Celu.
 4. Użytkownicy mogą przekazywać Darowiznę zgodnie ze swoim wyborem wpłacając kwoty na rachunek Operatora za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków (przelewy internetowe) lub przelewów i poleceń zapłaty tradycyjnych (banki, poczta) lub poprzez SMS charytatywny.
 5. Operator informuje, iż w przypadku dobrowolnego wybrania przez Użytkownika wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego pobierana jest przez Serwis pośrednictwa finansowego prowizja na rzecz Serwisu pośrednictwa finansowego, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą PayU S.A. a Operatorem. Również rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, który pobiera prowizję, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą PayU S.A. a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji przez Serwis pośrednictwa finansowego. Wysokość prowizji jest objęta tajemnicą wynikającą z zawartej umowy między firmą PayU S.A. a Operatorem. Celem funkcjonowania Serwisu pośrednictwa finansowego jest maksymalne ułatwienie Użytkownikom dokonywania przedmiotowych płatności. W przypadku dobrowolnego wybrania pozostałych form wpłaty nie jest pobierana jakakolwiek prowizja przez Operatora.
 6. Operator umieszcza w Serwisie orientacyjną sumę Darowizn przekazanych przez Użytkowników na określony Cel.
 7. W przypadku ewentualnego przekazania przez Operatora darowizny Partnerowi na realizację przez niego Celu jest on zobowiązany, we wskazanym przez Operatora terminie i na jego żądanie, przekazać Operatorowi szczegółowe rozliczenie dotyczące sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z akcji stanowiącej Cel, a także inne informacje, których zamieszczenia w raporcie Operator zażąda
 8. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Operatora, w trakcie trwania akcji Cel stanie się bezprzedmiotowy lub nie uzyskano w określonym czasie kwoty niezbędnej do realizacji Celu poprzez Serwis i inne źródła finansowania Operator może przeznaczyć zebraną kwotę w całości na realizację niegospodarczych celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel, o czym Operator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. Ponadto zbiórka na konkretny Cel może być ponawiana aż do uzyskania kwoty niezbędnej do realizacji Celu, jeżeli Operator stwierdzi, iż istnieje realne prawdopodobieństwo realizacji Celu.
 9. W przypadkach gdy danej osobie przekazano środki omyłkowo lub nieprawidłowo lub w przypadku, gdy danej osobie przekazano kwotę większą niż wymaga tego rzeczywista pomoc to osoba ta ma obowiązek natychmiastowego zwrotu powyższych środków w każdym z powyższych przypadków.
 10. Operator oświadcza, że środki przekazywane na konto Caritas Polska przez Użytkowników stanowią darowiznę Użytkownika na rzecz wskazanych w serwisie Celów mieszczących się w niegospodarczej działalności statutowej Operatora.
 11. Wpłata darowizny nie czyni nikogo wierzycielem, w szczególności względem Operatora.

§ 8

 1. W przypadku, gdy Cel ma dotyczyć udzielenia pomocy przez Caritas Polska w ramach jej działalności charytatywno-opiekuńczej dla konkretnej ubogiej lub chorej osoby fizycznej należy zawrzeć uprzednią umowę jak również uzyskać pisemną zgodę tej osoby albo jej przedstawicieli prawnych na przetwarzanie jej danych osobowych wraz z przekazaniem informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również zawrzeć ewentualną pisemną zgodę na przetwarzanie wizerunku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zbiórki przez Caritas Polska na jej cele statutowe wraz z przekazaniem lub udostępnieniem praw autorskich do fotografii w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zbiórki jak również akceptację treści niniejszego regulaminu.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 nie mają prawa żądać przekazania środków otrzymanych przez Caritas Polska, która każdorazowo decyduje o formie udzielenia pomocy.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Caritas Polska Cel stanie się bezprzedmiotowy, , niemożliwy do zrealizowania, osoba, o której mowa w ust. 1 nie współdziała z Caritas Polska, środki są marnotrawione, środki są używane niezgodnie z przeznaczeniem, środki są przekazane przez niezgodnie z celem zbiórki lub zebrane środki nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, to zebrane środki mogą być wykorzystane w celu udzielania pomocy innym osobom w ramach działalności charytatywno-opiekuńczej Caritas Polska.
 4. W przypadkach gdy danej osobie przekazano środki omyłkowo lub nieprawidłowo lub w przypadku, gdy danej osobie przekazano kwotę większą niż wymaga tego rzeczywista pomoc to osoba ta ma obowiązek natychmiastowego zwrotu powyższych środków w każdym z powyższych przypadków.
 5. Partner i/lub osoba, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany złożyć szczegółowe pisemne sprawozdanie merytoryczno-finansowe i rozliczyć otrzymane środki finansowe w terminie określonym w umowie, przedstawiając oryginały rachunków i faktur.

§ 9

Łączne racjonalne i uzasadnione koszty prowadzenia Serwisu, w tym właściwego rozdysponowania środków i ich rozliczenia pokryte z zebranych środków nie mogą być większe niż 15 % łącznej kwoty netto zebranych środków.

§ 10

 1. Akceptując Regulamin lub korzystając z Serwisu Darczyńca oraz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności http://www.uratujecie.pl/polityka-prywatnosci, która stanowi jego integralną część.
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz odpowiednio prawa kanonicznego.
 3. Operatorem Serwisu jest Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, która jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe Darczyńców w postaci: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer rachunku bankowego, wysokość darowizny jak również pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, informacje podane dobrowolnie przez Darczyńców, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP); czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, Informacje o adresie IP. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci: pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, Informacje o adresie IP.
 4. Operator Serwisu wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55 w Warszawie lub elektronicznie w postaci mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Darczyńców przez Operatora Serwisu jest dobrowolnie zawarta umowa darowizny dokonana poprzez spełnienie świadczenia w formie wpłaty pieniężnej jak również zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Serwisu w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora Serwisu jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Serwisu w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Dane osobowe Darczyńców przetwarzane są przez Operatora Serwisu w celu ewentualnego zawarcia umowy, jej wykonania, rozliczenia darowizn, sporządzania sprawozdań związanych z funkcjonowaniem Serwisu mającego charakter charytatywny jak również w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza Pliki cookies tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Darczyńcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Darczyńcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Darczyńca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora Serwisu w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza Pliki cookies tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 7. Dane osobowe Darczyńców lub Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom, które współpracują z Operatorem przy funkcjonowania Serwisu wyłącznie w celu realizacji celu, o którym mowa w ust. 6 na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub odpowiednio upoważnienia personelu Operatora Serwisu.
 8. Operator Serwisu nie będzie przekazywał danych osobowych Darczyńców lub Użytkowników do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Darczyńców będą przechowywane przez Operatora Serwisu przez 5 lat od daty zakończenie zbiórki w rozumieniu prawa podatkowego. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkowników względem Operatora Serwisu tj. przez okres 6 lat zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego od uzyskania poszczególnych danych przez Operatora Serwisu.
 10. Operator informuje, iż Darczyńcom oraz Użytkownikom przysługują

  • prawo do żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania do ich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia do ich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania do ich danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych ich danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli jest to jedyna podstawa przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie jego wyłącznych kompetencji, w pozostałym zakresie do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Operator Serwisu informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia udział Darczyńców oraz Użytkowników w korzystaniu lub udzieleniu z pomocy uzyskiwanej poprzez Serwis uratujecie.pl
 12. Jednocześnie Operator Serwisu informuje, że nie będzie w zakresie Darczyńców lub Użytkowników podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Twoich danych osobowych.
 13. Operator może wezwać Darczyńcę lub Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji lub ewentualnie zablokować Darczyńcy lub Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

§ 11

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora wobec Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich za ich szkodę lub krzywdę mogących się pojawić z uwagi na:

  • problemy techniczne Serwisu lub jego aktualizacje;
  • utratę danych powstałych w wyniku siły wyższej, aktualizacji Serwisu;
  • działania Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich sprzecznych z prawem lub z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
 2. Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora za jakiekolwiek zobowiązania Partnerów a także Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę powstałą na skutek korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, w szczególności poprzez naruszanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych.

§ 12

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu drogą elektroniczną na adres email Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
 2. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację powinna być udzielona przez Operatora w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub formie pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.
 3. Reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu pośrednictwa finansowego są rozpatrywane przez Serwis pośrednictwa finansowego w oparciu o jego odrębny regulamin niezależny od Operatora.

§ 13

 1. Operator w każdej chwili może zmienić Regulamin z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wejścia w życie zmian.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego upublicznienia na stronie internetowej Serwisu po wcześniejszej pisemnej akceptacji Dyrektora Caritas Polska.
 3. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu, a także w formie pisemnej w siedzibie Operatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego a także odpowiednie przepisy prawa kanonicznego.
 5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu było nieważne lub bezskuteczne nie czyni to nieważnym lub bezskutecznym pozostałej części Regulaminu.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Operatora.