Kto może założyć zbiórkę?

Zbiórkę w serwisie www.uratujecie.pl założyć może każdy, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje pomocy finansowej w celu pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacjo lub remontu domu po pożarze, powodzi etc. I jednocześnie aktywnie poszukuje wsparcia nie mając możliwości uzyskania dofinansowania ze środków publicznych np. PFRON, NFZ.

 

Do kogo należy się zgłosić z prośbą o założenie zbiórki?

Założenie zbiórki odbywa się za pośrednictwem Caritas diecezjalnych (właściwych miejscowo według adresu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia) lub przez Caritas Polska. Jeżeli jesteś w potrzebie i chcesz skorzystać z pomocy za naszym pośrednictwem, prosimy o kontakt z najbliższą Caritas diecezjalną. Pełna lista  łącznie z  numerami telefonicznymi jest dostępna TUTAJ. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia pracownicy Caritas Polska zamieszczą opis zbiórki w serwisie www.uratujecie.pl.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do założenia zbiórki?

Do założenia zbiórki wystarczy wypełnienie wniosku i podpisanie kilku dokumentów dotyczących regulaminu prowadzenia zbiórek, wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Będziemy także prosić o przedstawienie dokumentów potwierdzających cel zbiórki.

 

Jak przekazać dokumenty do Caritas?

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie wysłać pocztą do lokalnej Caritas diecezjalnej lub do Caritas Polska. TUTAJ znajdziesz pełną listę kontaktów do Caritas diecezjalnych. Wybierz tę, która znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

 

Ile czasu trwa założenie zbiórki?

Założenie zbiórki i opublikowanie na stronie internetowej www.uratujecie.pl zajmuje około 2-3 dni od momentu otrzymania przez Caritas dokumentów w formie papierowej.

 

Czy Caritas Polska weryfikuje zbiórki?

Tak. Osoba zakładająca zbiórkę zobowiązana jest do udostępnienia pracownikowi Caritas dokumentów potwierdzających cel zakładanej zbiórki np. dokumentacja medyczna etc. Dokumenty te mogą być przedstawione w formie skanów. 

 

Jak określić kwotę do zebrania?

Kwotę do zebrania określamy na podstawie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, poprawy sytuacji życiowej i innych kosztów związanych z działaniem na rzecz zrealizowania celu zbiórki. Środki, które zbierzemy powyżej wyznaczonej kwoty będą również wypłacane na podstawie przedstawianych faktur i rachunków. Pozostałe środki mogą być wykorzystane w celu udzielania pomocy innym osobom w ramach działalności charytatywno-opiekuńczej Caritas Polska.

 

Jak wyznaczyć datę zakończenia zbiórki?

Data zakończenia zbiórki wyznaczana jest na podstawie życzenia Wnioskodawcy. Zawsze istnieje możliwość uzasadnionego przedłużenia czasu trwania zbiórki.

 

Jak przedłużyć zbiórkę?

Przedłużenie zbiórki jest proste. Wystarczy zgłosić takie życzenie (z ponownym określeniem daty zakończenia) do Caritas diecezjalnej lub Caritas Polska w zależności od tego, gdzie zbiórka została założona.

 

Czy z zebranych pieniędzy można skorzystać przed zakończeniem zbiórki?

Tak. Z zebranych środków można korzystać przed zakończeniem zbiórki czy zebraniem pełnej kwoty. Warunkiem jest podpisanie stosownej umowy z Caritas Polska lub Caritas diecezjalną.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do rozpoczęcia wypłat?

Rozpoczęcie wypłat możemy rozpocząć po podpisaniu umowy z Caritas Polska lub Caritas diecezjalną. Wypłaty odbywają się na podstawie dostarczonych oryginałów faktur i rachunków. Wypłata może mieć formę bezpośredniego przelewu na rachunek wystawcy faktury lub formę refundacji poniesionych przez Beneficjenta kosztów na konto określone w umowie. Umowa może być przedłużona w formie aneksu (-ów).

 

Czy jest data końcowa, po przekroczeniu której nie można pobierać pieniędzy?

Tak, końcowa data rozliczenia środków wskazana jest w umowie zawieranej pomiędzy Beneficjentem, a Caritas diecezjalna lub Caritas Polska, aczkolwiek w uzasadnionych wypadkach wskazana data może uleć odpowiedniemu wydłużeniu w formie aneksu (-ów). 

 

Jaki % pobiera Caritas Polska na koszty obsługi i promocję zbiórki?

Caritas Polska pobiera maksymalnie 15% od zebranej kwoty. Pieniądze te przeznaczone są na koszty administracyjne, obsługę serwisu oraz działania promujące zbiórki.